تعریف تشکیلات چیست؟

تعریف تشکیلات چیست

  • تشکیلات مجموعه ای متشکل از نیروی انسانی است که دارای هدف، برنامه و ساز و کار (مکانیزم) مشخصی می باشد.
  1. عبارت مجموعه بیانگر این است که؛ تشکیلات متشکل از نفرات مختلفی می باشد که ذیل هویت جمعی و هماهنگ تعریف می شوند.
  2. عبارت نیروی انسانی بیانگر این است که ؛ تشکیلات یک پدیده انسانی بوده و یکی از عناصر تشکیل دهندۀ تشکیلات انسان می باشد.
  3. عبارت هدف بیانگر این است که؛ تشکیلات برای خود رسالتی قائل است که خود را مامور به تحقق آن می داند.
  4. عبارت برنامه بیانگر این است که؛ تشکیلات برای تحقق هدف یا اهداف نگره (تئوری)، طرح و راهکار لازم را سنجیده و دارد.
  5. عبارت ساز و کار نیز بیانگر این است که؛ تشکیلات برای برنامه ریزی، تصمیم گیری،اجرا و رابطه ی بین نیروها دارای فرایند تعریف شده ای می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.