اسلام ناب یعنی تبشیر و انذار، خوف و رجاء، جاذبه و دافعه، قاطعیت و تساهل، شدّت و رحمت، دفاع و حمله در یک منظومۀ تنیده در هم...

هر کسی فقط بر یک طرف اصرار داشت قطعاً منحرف است لذا همواره مراقب متحجرین خشک مقدس و التقاطی‌های فانتزی و صورتی باشید.

فعلاً گفتمان تفریط غالب است، نـه افراط!