سلام فرمانده

اصلی‌ترین عامل گفتمان ساز بودن و جریان ساز شدن سرود سلام فرمانده نه ملودی و آهنگ آن است نه سبک و جلوه‌های هنری آن!
بلکه اصلی‌ترین عامل تأثیر و نفوذ و گسترش این سرود معانی بلند و مفاهیم عمیق آن است که وجدان و فطرت هر آزاده‌ای را برمی‌انگیزاند.

جیغ بنفش کاسبان یارانه پنهان

سالهاست که عدۀ قلیلی که از طبقه ثروتمند جامعه هستند بیشترین بهره‌مندی را از یارانه پنهان برده‌اند، الان که تبر و چاقوی آقای رئیسی بر ریشه و گلوگاه این رانت و فساد نشسته است صدایشان بر تحریف و تخریب بلند شده است.

این طبقه سرمایه‌دار تشکیلات و رسانه‌های زیادی دارد، لذا به شدت مراقب کارشکنی و عملیات روانی این ...ها باشید.

شبکه خدمات را جدی بگیرید!

قبل از مدرنیته دو رکن اساسی اقتصاد، کالا و پول بود اما بعد از مدرنیته، خدمات نیز به دو رکن سابق افزوده شد، لذا ایجاد تعادل اقتصادی که قبلاً همانند ایجاد توازن بین دو کفۀ ترازو بود اکنون ایجاد توازن بین سه حوزه است.

با وجود پول و کالای کافی در جامعه، اما به خاطر اختلال در شبکه ارائۀ خدمات همواره دچار مشکل خواهیم بود.

انصاف و انتقاد...

ای کسانی که 8 سال بر ویرانگری روحانی و غربگرایان چشم فرو بستید و دَم نزدید و حتی حمایت هم کردید!

لطفاً 1 سال هم که شده دندان روی جگر بگذارید، آقای رئیسی و دولتش مشغول آواربرداری آن 8 سال هستند.

از آقای رئیسی هم خواهشمندیم که تا دیر نشده بانیان وضع موجود و رانتی‌ها را از قطار دولت خود پیاده کنند.

جهان‌های موازی سیاست

در عالم سیاست و حکمرانی دو جهان موازی داریم؛ جهان خارجی و واقعیت بیرونی، جهان ذهنی و افکار عمومی...

موفقیت یا عدم موفقیت دنیوی یک سیاستمدار و یا یک دولت، برآیندی از خروجی مجموع این دو جهان است لذا به هر دلیلی اگر نتواند در یکی از این دو جهان موفق شود دیر یا زود امر و عرصه را به دیگران واگذار خواهد کرد.