معلول ستیزی تا کی!؟

مشکلات استان‌هایی مانند خوزستان، سیستان، کرمان و غیره که از مرکز دور هستند عمدتاً معلول تصمیمات و سیاستگذاری‌هایی است که در تهران صورت می‌گیرد.

لطفاً در کنار اعزام نیروهای جهادی به مناطق دچار مشکل، عده‌ای کارشناس ضربتی را هم به مراکز تصمیم‌گیر تهران بفرستید.

سیل زیبای اروپایی

غرب زدگی ریشه در حقارت درونی افراد و جهل به وقایع بیرون دارد، لذا حتی اگر جهل فرد نسبت به وقایع بیرونی برطرف شود، تا وقتی حقارت درونی پابرجاست، او باز مرعوب و شیفته غرب خواهد ماند.

رسانه‌های غربی در کنار تبلیغات اغواگرانه، روی این حقارت حساب ویژه باز کرده‌اند.

پدرخوانده کیست؟

پدرخوانده کسی است که مستقیم کار نمی‌کند و گاهی با ده واسطه کارهایش را پیش می‌برد.

پدرخوانده‌ها اغلب کارگردان و گاهی نیز تهیه‌کننده و نویسنده هستند، اما هرگز بازیگر نیستند.

برای یافتن پدرخوانده‌ دنبال ردپا نباشید، دنبال سایه‌‌ باشید، سایه‌ای که مأمَن مفسدان است.

دیوار کشی بین روحانیت و مردم!

یکی از عوامل فاصله گرفتن مردم از روحانیت، ساختن مجتمع و شهرک اختصاصی برای طلاب است.

تقلید مسئولین حوزه از سبک شهر سازی غربی، موجب دیوار کشی بین روحانیت و مردم شده است.

کم رنگ شدن همزیستی اجتماعی روحانیت با مردم، موجب ایجاد فاصله و تعمیق شکاف خواهد شد.

غُرر و دُرر...

امام علی(ع): فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ / کسی که بینش و بصیرت ندارد، رأی و نظرش بی ارزش است.

افرادی که دچار ضعف در مبانی معرفتی و بصیرت سیاسی می‌باشند هرگز نمی‌توانند آغازگر و جلودار باشند و همواره پیرو هستند.

ضمناً ضعف اگر شدید باشد پیرو طواغیت خواهند شد!