انصارالله و رهبری این جریان است که البته انقلاب بحرین

۵۵۹۴۳۹_۵۱۶

ساختار حکومتی که همان خیزش مردمی است را کاملا مشاهده کردیم، اما در سه کشور تونس، لیبی و مصر فقدان رهبری مناسب و مبانی غنی برای پایریزی حکومت جدید باعث مصادره جریان مردمی و انقلاب آنان شد؛ به بیان ساده تر اکثریت مردم به خیابان ها ریختند و گفتند ما این حکومت را قبول نداریم […]

ما الحمدالله فعلا به سرنوشت سه ما الحمدالله فعلا

%d8%ab%d8%ab%d8%ab%d8%ab%d8%ab

نمی خواهیم، اما پاسخ خوبی برای این سوال نداشتند! که شما چه نوع حکومتی را می خواهید؟ البته سرچشمه اصلی انحراف در خواص جامعه بود که با عدم اتخاذ راهبرد سیاسی مناسب باعث توقف رشد و بلوغ انقلاب شدند. اما در بحرین اوضاع متفاوت تر بود که این تفاوت ریشه در آرمان های انقلابیون و […]

آینده علیه آل سعود بر آن تکیه نماید.

rahim1

ساختار حکومتی که همان خیزش مردمی است را کاملا مشاهده کردیم، اما در سه کشور تونس، لیبی و مصر فقدان رهبری مناسب و مبانی غنی برای پایریزی حکومت جدید باعث مصادره جریان مردمی و انقلاب آنان شد؛ به بیان ساده تر اکثریت مردم به خیابان ها ریختند و گفتند ما این حکومت را قبول نداریم […]

فراموش نکنیم که شورش عده ای از سوری ها

۳۲۱۶

ساختار حکومتی که همان خیزش مردمی است را کاملا مشاهده کردیم، اما در سه کشور تونس، لیبی و مصر فقدان رهبری مناسب و مبانی غنی برای پایریزی حکومت جدید باعث مصادره جریان مردمی و انقلاب آنان شد؛ به بیان ساده تر اکثریت مردم به خیابان ها ریختند و گفتند ما این حکومت را قبول نداریم […]

د بلکه توطئه ای اسرائیلی برای براندازی حکوم

photo_2016-10-13_16-08-11

نمی خواهیم، اما پاسخ خوبی برای این سوال نداشتند! که شما چه نوع حکومتی را می خواهید؟ البته سرچشمه اصلی انحراف در خواص جامعه بود که با عدم اتخاذ راهبرد سیاسی مناسب باعث توقف رشد و بلوغ انقلاب شدند. اما در بحرین اوضاع متفاوت تر بود که این تفاوت ریشه در آرمان های انقلابیون و […]

Page 1 of 212