۱۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسین کاوه» ثبت شده است

...صراط مستقیم

خیلی فرق است بین کسی که در صراط مستقیم کج راه می‌رود با کسی که در صراط منحرف راست راه می‌رود!

اولی ولو دیر و سخت اما به مقصدِ سعادت می‌رسد، اما دومی به هر اندازه‌ای که سریع و راحت حرکت کند به همان اندازه سریع و راحت منحرف و نابود خواهد شد.

مَقَر یا مَمَر، مسئله این است!

برخی تا وقتی که گرسنه‌اند عدالتخواه هستند! لذا همینکه سر سفره می‌رسند، به واسطه لقمه‌های چرب و نرم و پیاپی دیگر صدایشان درنمی‌آید!

لذا برخی عدالتخواهی را مَقرَ خوبی نمی‌دانند، بلکه آن را صرفاً مَمَر خوبی می‌دانند جهت رسیدن به اهداف و منافع شخصی و جناحی و غیره.

امام بصیرت و شجاعت

علم و تقوای فردی بدون داشتن بصیرت و شجاعت هرگز به فعلیّت اجتماعی نمی‌رسد، امتداد نمی‌یابد، گفتمان ساز و جریان ساز نمی‌شود و البته پایدار نیز نمی‌ماند.

صفات ویژه‌ای که امام خمینی(ره) را از سایرین متمایز می‌کند بصیرت و شجاعت ایشان بود... وگرنه در عصر ایشان عالم و زاهد و فقیه و عارف و غیره کم نبوده‌اند...

حجابِ ضدّ عفاف!

حجاب بدون عفاف همانند صدف بدون مروارید است...
تبیین و تبلیغ و ترویج حجاب بدون توجه کافی به تبیین و تبلیغ و ترویج عفاف موجب اعوجاج در باورها و تفکر افراد و تهی شدن مظاهر سبک زندگی اسلامی از درون مایه‌های  غنی خود شده که آرام آرام به ضدّ خودش تبدیل می‌گردد. 
هر محجبه‌ای عفیفه نیست اما هر عفیفه‌ای محجبه است...

سلام فرمانده

اصلی‌ترین عامل گفتمان ساز بودن و جریان ساز شدن سرود سلام فرمانده نه ملودی و آهنگ آن است نه سبک و جلوه‌های هنری آن!
بلکه اصلی‌ترین عامل تأثیر و نفوذ و گسترش این سرود معانی بلند و مفاهیم عمیق آن است که وجدان و فطرت هر آزاده‌ای را برمی‌انگیزاند.