چرا برخی از مردم دچار خطا و اشتباه ادراکی می‌شوند؟
چرا بی عفتی و بی حجابی و... در حال گسترش می‌باشد؟
چرا دروغ و شایعه و شبهه به شدت در حال انتشار است؟
چرا هر اعتراض ساده‌ای تبدیل به یک اغتشاش می‌گردد؟
چرا اعتماد برخی از مردم به دشمنان ملت جلب می‌شود؟

مسائل فوق عوامل مختلفی دارند اما در میان همۀ عوامل یک عامل مهم در بین همۀ آنها مشترک است و نقش اول را دارد و آن چیزی نیست جز؛ ولنگاری فضای مجازی...