برخی فکر می‌کنند کافر و منافق فقط برای صدر اسلام است!

قسمت اعظم کوه یخ نفاق همان کفر است که در زیر آب پنهان است

کافر کسی است که حقیقت را می‌پوشاند و مانع آشکار شدنش می‌گردد

حال این حقیقت می‌خواهد حق بودن جبهه توحید باشد یا باطل بودن جبهه طاغوت

اینها چه ربطی به صوت ظریف دارد!؟