مردم همواره خواستار محاکمه و مجازات مفسدین هستند فقط مطالبه نخبگان و اقدام انقلابی مسئولین را کم داریم!

اگر روحانی و بانیان وضع موجود محاکمه و مجازات نشوند شاهد تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت خواهیم بود.

محاکمه روحانی مجازات یک تفکر و جریان خسارت‌بار است.