یکی از عوامل فاصله گرفتن مردم از روحانیت، ساختن مجتمع و شهرک اختصاصی برای طلاب است.

تقلید مسئولین حوزه از سبک شهر سازی غربی، موجب دیوار کشی بین روحانیت و مردم شده است.

کم رنگ شدن همزیستی اجتماعی روحانیت با مردم، موجب ایجاد فاصله و تعمیق شکاف خواهد شد.