فضای مجازی مثل فضای حقیقی منطقه اَمن و مسکونی و منطقه جنگی و مین گذاری شده دارد.

حضور فعالانه همه افراد در منطقه اَمن نه تنها اشکالی ندارد بلکه خوب هم هست.

اما حضور در منطقه جنگی صرفاً برای افراد و گروه‌های آموزش دیده مجاز و حتی واجب است.

بسیاری از پلتفرم‌های خارجی منطقه جنگی هستند!