سالهاست که عدۀ قلیلی که از طبقه ثروتمند جامعه هستند بیشترین بهره‌مندی را از یارانه پنهان برده‌اند، الان که تبر و چاقوی آقای رئیسی بر ریشه و گلوگاه این رانت و فساد نشسته است صدایشان بر تحریف و تخریب بلند شده است.

این طبقه سرمایه‌دار تشکیلات و رسانه‌های زیادی دارد، لذا به شدت مراقب کارشکنی و عملیات روانی این ...ها باشید.