۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امر به معروف» ثبت شده است

دوتـا سـه نـکـتـه

امر به معروف و نهی از منکر ناظر به حریم عمومی می‌باشد که هم اشراف به حکم و موضوع می‌خواهد و هم انصاف در نوع و چگونگی برخورد با افراد.

لذا افرادی که نمی‌دانند را باید روشن و آگـاه کرد، افرادی که نمی‌توانند را باید یـاری و کمک کرد و افرادی که نمی‌خواهند را باید توبیخ و افشـاء کرد.

رزم و رجز

گرچه حرف خوب زدن و خوب حرف زدن بسیار مهم است اما باید بین حرف و عمل نیز توازن برقرار باشد، گوش‌ها پر از رجز و چشم‌ها تشنۀ دیدن رزم است!

بی عملی یا ترس و احتیاط بیش از حد در عمل کردن به امر به معروف و نهی از منکر یا ریشه در ضعف ایمان دارد یا مسئلۀ منافع شخصی در میان است یا اینکه...

رزم ما با رجز ما تناسب ندارد! خودم را عرض می‌کنم!

تفریح انگاری مجاهدت

برخی از افراد و مجموعه‌ها، فانتزیگری را با انقلابیگری اشتباه گرفته‌اند لذا کارهای پر خرج و نمایشی و میان تهی را برنامه‌ی فرهنگی و فعالیت انقلابی می‌پندارند!
تفاوت جهاد با تفریح در این است که مجاهدت هزینه دارد، هزینه‌هایی از جنس جان و مال و آبرو یا از دست دادن اعتبار اجتماعی دنیوی و موقعیت‌های شغلی و غیره.