۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حیرت» ثبت شده است

نامسئلۀ اهالی حیرت و...

 

مخالفت با سیرۀ امام و توفیقات انقلاب از روی ندانستن طبیعی است، اما برخی مخالفت‌ها از روی عدم فهم دقیق امام و انقلاب می‌باشد.

لکن برخی مخالفت‌ها از روی ندانستن و یا عدم فهمِ دقیق نیست بلکه بوی نخواستن و عقده گشایی می‌دهد که باید محکم جلوی آنها ایستاد.

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.