۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ظلم» ثبت شده است

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

پای ناموس در میان است!

اجماع و هجوم دولت‌های غربی و غرب‌زده علیه جمهوری اسلامی ایران یک واکنش کاملاً طبیعی از جانب کسی است که ناموسش مورد تهدید و حمله و ... قرار گرفته است.

کشوری که ناموس تمدن غرب یعنی جهل و ظلم و الحاد را مورد تهدید قرار داده است نه روسیه است و نه چین و نه هیچ کشور دیگر، بلکه جمهوری اسلامی ایران است.

قابل توجه بی ناموس‌ها...، تمدن غرب هـم نـامـوس دارد!

درنگی در عدالتخواهی

وقتی که ما عدالت را مطالبه می‌کنیم به عبارتی خواهان مقابلۀ با ظلم هستیم.

تبیین مفهوم عدل و ظلم و تشخیص مصداق به جای خود لکن در عدالتخواهی یعنی مقابلۀ با ظلم، مقصود مقابلۀ با مفهوم ظلم نیست بلکه مقابله با فاعل ظلم و مصداق آن یعنی فرد یا مجموعۀ ظالم است.

وگرنه جنگیدن با مفاهیم که خطر و هزینۀ خاصی ندارد؛ البته مبارزه با مصادیق ظلم لزوماً جنبۀ سخت ندارد . . .