۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فساد» ثبت شده است

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

پیوست امــیــد!

باید برای همۀ مواضع و اقدامات پیوست امید آفرینی را لحاظ بکنیم و مراقب باشیم که برآیند کلی مواضع و اقدامات ما مأیوس کننده نباشد.

لذا در کنار نقد و پرداختن به نواقص و حتی روشنگری در مورد فسادها و مقابله با... باید با بیان نقاط قوت و فرصت‌ها انگیزه برای چـاره دهیم.

اول از همه خودم.

قـانـون، حجاب و عفاف، اعتقاد، التزام

قوانینی مانند قانون حجاب و عفاف برای باورمند کردن مردم به حجاب و عفاف نیست! بلکه برای کنترل و جلوگیری از رواج بی عفتی و فساد است.

اساسا‌ قانون برای ایجاد نظم اجتماعی متناسب با ارزش‌های هر مکتب و جامعه‌ای است لذا باید تسهیلگر تحقق ارزش‌ها و حامی بقـای آنها باشد.

عـفـاف در مسلخ دیـاثـت!

این کشف حجاب‌های اخیر ثمرۀ بذر فسادی است که روزی دیوث‌های سیاسی در زمینه‌های مختلف خصوصاً فضای ولنگار مجازی کاشتند.

بخشی از دیاثت و بی غیرتی پدران و همسران و برادران زنان مُکشّفه، امتداد اجتماعی همان دیاثت سیاسی خواص فاسد و منافق است.

صبر انقلابیونِ حزب الله بی انتها نیست!

نقش اول سریال مشکلات

چرا برخی از مردم دچار خطا و اشتباه ادراکی می‌شوند؟
چرا بی عفتی و بی حجابی و... در حال گسترش می‌باشد؟
چرا دروغ و شایعه و شبهه به شدت در حال انتشار است؟
چرا هر اعتراض ساده‌ای تبدیل به یک اغتشاش می‌گردد؟
چرا اعتماد برخی از مردم به دشمنان ملت جلب می‌شود؟

مسائل فوق عوامل مختلفی دارند اما در میان همۀ عوامل یک عامل مهم در بین همۀ آنها مشترک است و نقش اول را دارد و آن چیزی نیست جز؛ ولنگاری فضای مجازی...