۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فساد» ثبت شده است

نــه بــه اشاعۀ فساد!

فلسفۀ قوانین اجتماعی و غرض مجری قانون معتقد کردن مردم به یک امر خاص نیست چون اساسا جبر و الزام در عقاید و باورمند کردن افراد راه ندارد.

اما الزام قانونی و توسل به قوۀ قهریه جهت جلوگیری از ظهور و بروز عقاید باطل و فاسد در قالب گفتار و رفتار آن هم در فضای عمومی جامعه  واجب است.

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

پیوست امــیــد!

باید برای همۀ مواضع و اقدامات پیوست امید آفرینی را لحاظ بکنیم و مراقب باشیم که برآیند کلی مواضع و اقدامات ما مأیوس کننده نباشد.

لذا در کنار نقد و پرداختن به نواقص و حتی روشنگری در مورد فسادها و مقابله با... باید با بیان نقاط قوت و فرصت‌ها انگیزه برای چـاره دهیم.

اول از همه خودم.

قـانـون، حجاب و عفاف، اعتقاد، التزام

قوانینی مانند قانون حجاب و عفاف برای باورمند کردن مردم به حجاب و عفاف نیست! بلکه برای کنترل و جلوگیری از رواج بی عفتی و فساد است.

اساسا‌ قانون برای ایجاد نظم اجتماعی متناسب با ارزش‌های هر مکتب و جامعه‌ای است لذا باید تسهیلگر تحقق ارزش‌ها و حامی بقـای آنها باشد.

عـفـاف در مسلخ دیـاثـت!

این کشف حجاب‌های اخیر ثمرۀ بذر فسادی است که روزی دیوث‌های سیاسی در زمینه‌های مختلف خصوصاً فضای ولنگار مجازی کاشتند.

بخشی از دیاثت و بی غیرتی پدران و همسران و برادران زنان مُکشّفه، امتداد اجتماعی همان دیاثت سیاسی خواص فاسد و منافق است.

صبر انقلابیونِ حزب الله بی انتها نیست!