اعمال و رفتار انسان‌ها در مواجهه با پدیده‌های مختلف به صورت ناخودآگاه #متناسب با آگاهی و شناختی که از جهان پیرامون خود دارند #تنظیم می‌شود و کیفیت این شناخت به تناسب جهان بینی و ایدئولوژی هر فرد #متفاوت است. جهان بینی و