۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست» ثبت شده است

غُرر و دُرر...

امام علی(ع): فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ / کسی که بینش و بصیرت ندارد، رأی و نظرش بی ارزش است.

افرادی که دچار ضعف در مبانی معرفتی و بصیرت سیاسی می‌باشند هرگز نمی‌توانند آغازگر و جلودار باشند و همواره پیرو هستند.

ضمناً ضعف اگر شدید باشد پیرو طواغیت خواهند شد!

تأمل و تحلیلی در مصائب حوزه سیاست

در جامعه ما هیچ مسئله و کاری به اندازه مسئله و فعالیت سیاسی مظلوم نیست و غیر حرفه‌ای دنبال نمی‌شود. البته از مردم عادی انتظاری نیست اما از جامعه تحصیل کرده خصوصاً حوزویان و دانشگاهیان انتظار هست، انتظاری که به نظر

مسئله رای دادن تحقیقی است یا تقلیدی؟

پرسشی مهم و بنیادین؛ آیا مسائل سیاسی مانند اصول دین تحقیقی هستند و باید خود افراد در آنها با تحقیق و بررسی به نتیجه و تصمیم گیری برسند و یا مانند فروع دین می‌توان در آنها از نظر متخصصین تقلید و تبعیت کرد؟