۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالتخواهی» ثبت شده است

اهمیت مظلوم و عدالتخواهی!

سخن پدر شهید عجمیان در مورد آقای ولایتی اگر درست باشد باید سریعاً رسیدگی و شدیداً برخورد شود اما اگر اشتباه باشد، امر امر خداوند است...

سورۀ نساء آیۀ 148: خداوند بدگویی بلند و آشکار(علیه دیگران) را دوست ندارد مـگـر از کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد، و خدا شنوای دانا است.

عدالتخواهی زیـر تیغ تبعیض!

گرچه بنده با برخی از روش‌های مطالبه‌گری بعضی از دوستان عدالتخواه موافق نیستم و بارها نیز به صورت حضوری و صریح آنان را نقد کرده‌ام...

لکن مواجهه برخی از مسئولین با بعضی از فعالین عدالتخواه را در مقایسه با برخوردی که با دیگر افراد و گروه‌های کذایی دارند، عین تبعیض می‌دانم.

عدالتخواهی یـا اسـتـخـدام

گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشد بیشتر شبیه لقمه‌ای است که قرار است خفه‌ات کند!

به قول شاعر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست...
گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد!

کـار خـوبـه خـدا درسـت کـنـه

درنگی در عدالتخواهی

وقتی که ما عدالت را مطالبه می‌کنیم به عبارتی خواهان مقابلۀ با ظلم هستیم.

تبیین مفهوم عدل و ظلم و تشخیص مصداق به جای خود لکن در عدالتخواهی یعنی مقابلۀ با ظلم، مقصود مقابلۀ با مفهوم ظلم نیست بلکه مقابله با فاعل ظلم و مصداق آن یعنی فرد یا مجموعۀ ظالم است.

وگرنه جنگیدن با مفاهیم که خطر و هزینۀ خاصی ندارد؛ البته مبارزه با مصادیق ظلم لزوماً جنبۀ سخت ندارد . . .

آزمون مرگ ملکه

پای کوبی بعد از مرگ دشمنان در مرام ما نیست اما از به درک واصل شدن یک عفریتۀ جنایتکار قلباً خرسند هستیم.
دوستی و دشمنی ما با دیگران تابع عدل و ظلم است لذا با عدالت پیشگان عالم دوست و با ظلم گستران عالم تا ابد دشمن خواهیم بود، هم قبل از مرگ و هم بعد از مرگ...

مرگ یک ملکۀ بریتانیا در این ایام، آزمون خوبی برای محک سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم مدعیان خواهد بود.