جـهـاد چـنـد جـانـبـه

متحجّرین و غربگرایان علی‌رغم ضدّیت شدیدی که در مقام نظر با یکدیگر دارند اما در مقام عمل چندان تقابلی با هم نداشته و حتی در مقابلۀ با جریان انقلابی مخرج و رویکرد مشترک نیز پیدا می‌کنند!

لذا سختی کار انقلابیون دوچندان و جهاد علمی و عملی آنان در دو جبهه است، از یک سو اسیر حماقت متحجّرین و از سوی دیگر درگیر وقاحت غربگرایان هستند...

محک شارلی ابـدو!

در ماجرای توهین نشریۀ هتاک فرانسوی شارلی ابدو به ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای عزیز هیچ انتظاری از جریان اصلاحات وغربگرایان نیست و نداریم.

اما هر چه نگاه می‌کنیم اقدام جدی و تأثیرگذاری را از جانب شخصیت‌ها و رسانه‌های مدعی ولایتمداری جریان اصولگرایی و... نیز مشاهده نمی‌کنیم!

(رزم آوران صندق رأی، حـاشـا بـه غیرت شما)

مسیرِ مقصد یــاب

اگر از جادۀ شهید قاسم سلیمانی و سایر شهدا به بزرگراه آیت اللّه خامنه‌ای وصل نشوی و نرسی، مطمئن باش که یا جاده را اشتباه گرفته‌ای یا جهت حرکت تو برعکس جهت حرکت جاده است!

چون در عصر غیبت، بهترین و مطمئن‌ترین و چه بسا تنهاترین راه منتهی به صراط مستقیم امام معصوم و هدایت و سعادت، مسیر ولایت مطلقۀ فقیه است.

دو لـبـۀ یـک شمشیر!

علامه مصباح و سردار سلیمانی رحمة الله علیهما طوفنده مثل عمار و کوبنده مثل مالک همانند دو لبۀ یک شمشیر هستند که یک لبۀ آن به سمت منافقین و لبۀ دیگر آن به سمت کفّار است و با جهادِ ولایتمدارانه بصیرت و امنیت می‌آفرینند.

افـــراط در تـفـریـط

افراط و تفریط هر دو غلط و اشتباه هستند اما وقتی گفتمان تفریط بر جامعه حاکم باشد، تو اگر در اوج اعتدال هم باشی باز برچسب افراطی خواهی خورد!

فلذا کندروها همواره پیشروها را تندرو می‌خوانند!!

افراط و تفریط هر دو مردود هستند لکن اکنون مشکل اصلی جامعۀ مـــا افراط نیست بلکه تفریط مفرط است!

خانه از تفریط ویران است خواجه در بند نقش افراط...