بلاهتِ بزدلانۀ ظریف!

بریده باد زبانی که در وسط نبرد جبهۀ حق و باطل و معرکه خونین غزه، با لفاظی بذر تردید و تخم انحراف بپاشد! ننگ بر این صاحب حلقوم، ننگ...

عمو! ترس و خستگی قماش خودت را به ملّت غیور ایران نسبت نده! این مردم لنگۀ کفش امثال حاج قاسم را به هیکل امثال تو ترجیح می‌دهند.

اگر مسئولیت‌پذیر نباشیم

برخی نه فکر می‌کنند نه تلاش می‌کنند و نه حتی سرچ می‌کنند! بعد وقتی به چاه جهل و تنبلی خودشان می‌افتند بلافاصله می‌گویند مرگ بر... و...

اینکه همۀ مسئولیت‌ها را متوجه حکومت بکنیم غلط است چون همۀ ما مسئول هستیم؛ برخی در معرض رحمت پیغمبر بودند ولی بدبخت شدند!

امتحان جـِـدّی است...

کسانی که فریاد مظلومین خصوصا مردم فلسطین را نمی‌شوند ندای مهدی موعود را نیز نخواهند شنید چون مظلوم‌ترین فرد عالم ایشان هستند.

کسانی هم که می‌شنوند اما حتی در حد یک دعا کاری نمی‌کنند از عاقبت خویش هراسان باشند چون ممکن است که با اشقیای کربلا محشور شوند!

اهمیت مظلوم و عدالتخواهی!

سخن پدر شهید عجمیان در مورد آقای ولایتی اگر درست باشد باید سریعاً رسیدگی و شدیداً برخورد شود اما اگر اشتباه باشد، امر امر خداوند است...

سورۀ نساء آیۀ 148: خداوند بدگویی بلند و آشکار(علیه دیگران) را دوست ندارد مـگـر از کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد، و خدا شنوای دانا است.

آن روی مـاجـرا...

حال کسانی که روحشان ریز آوار جهل و بی شرفی مانده بسیار وخیم‌تر و بحرانی‌تر از حال کسانی است که جسمشان زیر آوار سنگ و آهن مانده است.

به خون غلتیدگان آزاده عزّت می‌کارند لذا سعادت درو خواهند کرد اما جانیان و حامیانشان و ساکتان که رذالت می‌کارند باید منتظر شقاوت باشند!