هنگامی که در فرهنگ سازی اولاً ازدواج دائم، دوماً تعدّد زوجات، سوماً ازدواج موقت عقب نشینی و کوتاهی کردیم، و همچنین شفاف سازی و تبیین نکردیم، نیاز واقعی جامعه برطرف یا متوقف که نشد...

بلکه دشمن پیشروی کرد و نیاز مردم را با ازدواج سفید، شوگر ددی، شوگر مامی و انواع روابط نامشروع به صورت کاذب و فاسد پوشش داد.

هر کجا که ما عقب نشستیم، دشمن به سرعت جلو آمد...