الگونمایی یکی از بهترین روش‌های تبیین ایدئولوژی است چون بخشی از گزاره‌های ایدئولوژیک، انتزاعی و ذهنی هستند و فهم و التفات به کُنه معانی در این قلمرو سخت است.

لذا معرفی الگویی عینی که تجسم یافته و یا حتی مصداق بخشی از یک منظومۀ ایدئولوژیک باشد فهم و الگوبرداری از آن راحت می‌کند.