۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایدئولوژی» ثبت شده است

ایدئولوژیک بحث نکن!

هنگامی که افراد غرب‌زده در مباحثه و مناظره مغلوب می‌شوند، همواره جهت فرافکنی این جمله را به کار می‌برند «آقا ایدئولوژیک بحث نکن!»

در حالی که اساساً همین جملۀ «ایدئولوژیک بحث نکن» یک گزارۀ به شدّت ایدئولوژیک است! چون خودش تجویزی مبتنی بر یک ایدئولوژی می‌باشد.

الگونمایی و ایدئولوژی

الگونمایی یکی از بهترین روش‌های تبیین ایدئولوژی است چون بخشی از گزاره‌های ایدئولوژیک، انتزاعی و ذهنی هستند و فهم و التفات به کُنه معانی در این قلمرو سخت است.

لذا معرفی الگویی عینی که تجسم یافته و یا حتی مصداق بخشی از یک منظومۀ ایدئولوژیک باشد فهم و الگوبرداری از آن راحت می‌کند.