نوعی جمود و تصلّب و اعوجاج در حوزۀ روش تحقیق، مقاله نویسی و نگارش پایان‌نامه، از متد پوزیتیویستی در برخی اساتید رسوب کرده است.

این جمود و تصلب و اعوجاج منبعث از متد غربی یکی از موانع جدی آزاد اندیشی، خلاقیت، ایده‌پردازی و ابتکار در پژوهشگران جوان می‌باشد.