نوع تعامل دولت سیزدهم با آقای جلیلی و دولت سایه که هشت سال مجاهدانه به بررسی مسائل و مشکلات کشور پرداختند و برنامه جامع تدوین کردند چگونه خواهد بود؟

امیدواریم که این‌بار با کارشکنی اصولگرایان...ظرفیت آقای جلیلی و تیم ایشان همچون دوران روحانی در سایه نماند.