۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حریم عمومی» ثبت شده است

دوتـا سـه نـکـتـه

امر به معروف و نهی از منکر ناظر به حریم عمومی می‌باشد که هم اشراف به حکم و موضوع می‌خواهد و هم انصاف در نوع و چگونگی برخورد با افراد.

لذا افرادی که نمی‌دانند را باید روشن و آگـاه کرد، افرادی که نمی‌توانند را باید یـاری و کمک کرد و افرادی که نمی‌خواهند را باید توبیخ و افشـاء کرد.

بـَــــد مکـانی!

 نوع پوشش فرد در حریم خصوصی به خودش مربوط است اما وقتی که در جامعه و اماکن عمومی حضور دارد دیگر یک امر شخصی و خصوصی نیست.

لذا جنبۀ دیگر تذکر به بـَدحجاب‌ها ناظر به بـَدحجابی آنها نیست بلکه ناظر به بـَـد مکانی آنها است چون مکان عمومی را با خصوصی اشتباه گرفته‌اند.