۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حق» ثبت شده است

حــق یا تکلیف؟

رأی دادن که موجب تعیین سرنوشت خود، حکومت و جامعه می‌شود صرفا یک امتیاز و حق نیست که بشود از آن صرف نظر کرد بلکه وظیفه و تکلیف است!

تفاوت امتیاز و حق با وظیفه و تکلیف در این است که از اولی می‌شود صرف نظر کرد و گذشت اما ترک کردن دومی هم عتاب دنیوی دارد و هم عقاب اخروی!

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

قـرآنِ فـرقـان

 یکی از اسامی و صفات قرآن کریم «فرقان» است که معنای آن می‌شود؛ «جدا کننده» آن هم نه هر جدا کننده‌ای بلکه جدا کنندۀ حق از باطل!

قرآن فارق و جدا کنندۀ حلال از حرام، راست از دروغ، صالح از طالح، صواب از خطاء، مؤمن از کافر، سعید از شقی، و راه هدایت از ضلالت است.

چراغ مِـــه شکن

حقّ و حقیقت اگر با شجاعت و صراحت و صدای رسا بیان نشود و برعکس با ترس و کنایه و صدای خفته بیان گردد مخاطب را در حق بودن سخن به شک و تردید می‌اندازد!

برخی از مسئولین و انقلابی‌ها و غیره به گونه‌ای‌ و با لحنی از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند که انگار ریگی به کفش نظام هست! و گویا ما در صدد توجیه و ماله کشی هستیم!

در فضای مِـه آلود فتنه، صراحت، چراغ مِـه شکن است...