دادستان یا مدعی العموم باید در صورت جریحه‌دار شدن اذهان یا تضییع حقوق عمومی به نیابت از همۀ مردم جهت احقاق حق آنها اقامۀ دعوا ‌کند.

عدم اهتمام جدی برخی دادستان‌ها به انجام وظایف قانونی خود موجب تشویش افکار عمومی، پایمال شدن حقوق مردم و هرج و مرج شده است.