داعشیان آمریکایی در افغانستان کودک کشی می‌کند... افراد، گروه‌ها و رسانه‌های آمریکا پرست داخلی سکوت!

اگر یک دهم این اتفاق برای چشم آبی‌های اروپایی افتاده بود، الان شاهد سوگواری و نوحه سرایی غربزدگان بودیم.

به راستی علّت این برخورد دوگانه چیست؟