در ماجرای دزدی، صاحبخانه نگهبانش را مؤاخذه کرد! پرسیدند به نگهبان چکار داری؟ گفت: اگر نگهبان را ادب نکنم هر روز باید با دزدان درگیر باشم.

بدون اغراق در اکثر مشکلات امروز ما ردپـای فضای ولنگار مجازی دیـده می‌شود که اگـر آن را سامان ندهیم هـر روز باید منتظر یک ماجرا باشیم.