1. پذیرش توحید و اطاعت از ولایت، نفی و مبارزه با طواغیت.
  2. حریت و ظلم ستیزی، عدالت گستری و حمایت از مظلومین.
  3. دنیا گریزی و ساده زیستی، مبارزه با فساد و اشرافیگری.

هر کسی حتی اگر تنها فاقد یکی از موارد فوق بود دیگر قابل اقتدا نیست.