۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رئیسی» ثبت شده است

فرماندهی رئیسی بر لشکر روحانی!

حدود سه هزار پست کلیدی در قوۀ مجریه وجود دارد که جناب روحانی در دورۀ خودش اکثریت غالب آنها را به اشغال همفکران سیاسی خود درآورد.

آقای رئیس جمهور! صرفاً با تغییر وزیر و استاندار و... کار درست نمی‌شود! این لشکر از شما فرمان نخواهد بـرد... هر چقدر می‌خواهید فریاد بزنید.

أیـــن تذهبون!


آقایان دولت و مجلس! ما عملکرد شما را نه با دولت تزویر و مجلس یأس بلکه با آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌سنجیم لذا مطالبه و نقد جدّی داریم.

آبرو و اعتباری که انقلابیون و پابرهنگان پیاله پیاله برای شما جمع کردند برخی از وزراء و نمایندگان فرغون فرغون در حال دور ریختن آن هستند.

انصاف و انتقاد...

ای کسانی که 8 سال بر ویرانگری روحانی و غربگرایان چشم فرو بستید و دَم نزدید و حتی حمایت هم کردید!

لطفاً 1 سال هم که شده دندان روی جگر بگذارید، آقای رئیسی و دولتش مشغول آواربرداری آن 8 سال هستند.

از آقای رئیسی هم خواهشمندیم که تا دیر نشده بانیان وضع موجود و رانتی‌ها را از قطار دولت خود پیاده کنند.

روشن و خاموش کنید!

آقایان رئیسی و جلیلی علی‌رغم تفاوت‌های خوبی که با هم دارند، در کنار هم هستند نه در مقابل هم؛ لذا هر کسی که در افکار عمومی به ایجاد تقابل میان این دو عزیز دامن زد را اگر غافل بود روشن و اگر معاند بود خاموش کنید.

وحدت گفتمانی و هم‌افزایی میدانی

همانگونه که مدیریت قوی و برنامه جامع قابل جمع هستند، آقایان رئیسی و جلیلی نیز در دولت آینده قابل جمع هستند؛ قطعاً خیر و قدرت بیشتری بر این اجماع مترتب خواهد بود.

هواداران هم به این وحدت و هم‌افزایی ملتزم باشند.