این عالم قانون دارد و آن قانون قانونی است که خالق و ربّ و اله این عالم آن را اراده نموده است لذا این قانون در همه تار و پود هستی تنیده و در شریان‌های آن جریان داشته و بر تمام ذرات آن حاکم است.