اصلی‌ترین عامل گفتمان ساز بودن و جریان ساز شدن سرود سلام فرمانده نه ملودی و آهنگ آن است نه سبک و جلوه‌های هنری آن!
بلکه اصلی‌ترین عامل تأثیر و نفوذ و گسترش این سرود معانی بلند و مفاهیم عمیق آن است که وجدان و فطرت هر آزاده‌ای را برمی‌انگیزاند.