۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سلم و حرب» ثبت شده است

عیار سنجی تولی و تبری

بسیاری از مردم به امام نامه نوشتند و ادعای "سلم لمن سالمکم" کردند اما وقتی کار به "حرب لمن حاربکم" رسید تنها عده‌ای قلیل باقی ماندند!

عیار "سلم لمن سالمکم" در "حرب لمن حاربکم" مشخص می‌شود. البته این رابطه عیار سنجی بین دو مفهوم سلم و حرب کاملا دو طرفه است.

مسیر تکامل اربعین!

واقعه عظیم اربعین تا کنون به خوبی توانسته است که تجلی‌گاه "سلم لمن سالمکم" باشد.

اما فعلا آنگونه که باید تجلی‌گاه "حرب لمن حاربکم" نشده است و این یعنی هنوز کامل نیست.

لذا باید در کنار حق طلبی و عدالتخواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد و اشرافیت نیز تقویت گردد.