۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید نواب صفوی» ثبت شده است

کـودتـا...

در به ثمر نشستن کودتای 28 مرداد آنقدری که به نقش دربار، انگلیس و آمریکا پرداخته شده است به نقش مصدق و منورالفکرهای ضد اسلام پرداخته نشده است.

دولت مصدق زمانی سرنگون شد که او و اطرافیانش به جمعیت فدائیان اسلام و شهید نواب صفوی خیانت و به آیت الله کاشانی و جریانات مذهبی و مردمی پشت کردند.

أیـــنَ نـواب

برخی می‌پندارند که شخصیت‌هایی مانند شهید نواب صفوی صرفاً به درد قبل از انقلاب و براندازی رژیم طاغوت می‌خورند و بـرای بعد از انقلاب و مدیریت امور کشور مناسب نیستند.

لذا نه تنها شخصیت و سیرۀ چنین افرادی را تبلیغ و ترویج  نمی‌کنند بلکه تا می‌توانند آن را سانسور و حتی در مواردی تحریف و تخریب نیز می‌نمایند!

الگونمایی و ایدئولوژی

الگونمایی یکی از بهترین روش‌های تبیین ایدئولوژی است چون بخشی از گزاره‌های ایدئولوژیک، انتزاعی و ذهنی هستند و فهم و التفات به کُنه معانی در این قلمرو سخت است.

لذا معرفی الگویی عینی که تجسم یافته و یا حتی مصداق بخشی از یک منظومۀ ایدئولوژیک باشد فهم و الگوبرداری از آن راحت می‌کند.