پدرخوانده کسی است که مستقیم کار نمی‌کند و گاهی با ده واسطه کارهایش را پیش می‌برد.

پدرخوانده‌ها اغلب کارگردان و گاهی نیز تهیه‌کننده و نویسنده هستند، اما هرگز بازیگر نیستند.

برای یافتن پدرخوانده‌ دنبال ردپا نباشید، دنبال سایه‌‌ باشید، سایه‌ای که مأمَن مفسدان است.