دوستان عزیز...! مواضع عجیب و غریب برخی افــراد در فضای‌مجازی را خیلی جدّی نگیرید، مواضع بسیاری از این افـراد بیش از اینکه خاستگاه علمی داشته باشد ریشه در عقده‌ها و مسائل روانشناختی دارد.

تحولات و رخدادهای مختلف برای برخی از افراد بیشتر شبیه فصل صید فالوور است تا هر چیز دیگر! لذا مواضع رادیکال و مشتری پسند می‌گیرند تـا فالوور جذب کنند.