نابود کردن اسناد فساد، خروج افراد فاسد و اطلاعات و غیره از کشور جدی است. اگر شک دارید به اواخر دولت‌های قبل خصوصاً دولت اصلاحات نگاهی بیندازید.

دیگی که برای غربگرایان نجوشد، آنها سر سگ در آن می‌جوشانند. ویران که کرده‌اند حالا می‌خواهند آتش بزنند.