گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشند، بیشتر شبیه لقمه‌هایی هستند که قرار است خفه‌ات کنند!

به قول شاعر؛ آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند.

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد.