حدود سه هزار پست کلیدی در قوۀ مجریه وجود دارد که جناب روحانی در دورۀ خودش اکثریت غالب آنها را به اشغال همفکران سیاسی خود درآورد.

آقای رئیس جمهور! صرفاً با تغییر وزیر و استاندار و... کار درست نمی‌شود! این لشکر از شما فرمان نخواهد بـرد... هر چقدر می‌خواهید فریاد بزنید.