اگر در قایق بندگی پارو نمی‌زنیم لااقل بادبانش باشیم...

به عبارتی اگر برای زندگی بهتر تلاشی نمی‌کنیم، حداقل با حضورمان در زمان و مکان مناسب، مقدمات دریافت اثر باد موافق را فراهم کنیم.

خسران زده ترین افراد کسانی هستند که نتوانند از نفسِ وجود و حضورشان در مسیر حقیت و عدالت استفاده کنند.