مشکلات استان‌هایی مانند خوزستان، سیستان، کرمان و غیره که از مرکز دور هستند عمدتاً معلول تصمیمات و سیاستگذاری‌هایی است که در تهران صورت می‌گیرد.

لطفاً در کنار اعزام نیروهای جهادی به مناطق دچار مشکل، عده‌ای کارشناس ضربتی را هم به مراکز تصمیم‌گیر تهران بفرستید.