در این 40 سال، جریان نفاق(کارگزاران، اصلاحات، اعتدال، برخی اصولگرایان) هرگز تا به این اندازه ضعیف نشده بود.

این جریان به شدت احساس خطر کرده لذا به هر کاری دست خواهد زد تا در قدرت بماند و به زیست انگل‌وار خود در بدنه نظام اسلامی ادامه دهد.