به نظر می‌رسد در مسئله مقابله با بی عفتی آنقدر بر روی حجاب سـر متمرکز شدیم که از حجاب سایر نقاط بدن غفلت صورت گرفته است!

بررسی‌های کارشناسی تأیید می‌کنند که اکثریت غالب مردان به موی زنان توجه ویژه‌ای نمی‌کنند بلکه سایر نقاط نمایان شده اولویت دارند!