جریانات مطرح سیاسی کشور که غالباً اتاق فکر و عملیات آنها در تهران است همواره به این مهم التفات داشته‌اند که بدون اتکاء به قم و دست و پاکردن یک عقبه تئوریک دینی نمی‌توانند قد علم کرده و در سپهر سیاسی کشور دوام توأم