چندین سال است که در ایام انتخابات جریان حزب الله و انقلابیون بر سر این دو راهیِ حمایت از اصلح غیر مقبول و یا حمایت از صالح مقبول دچار دو دستگی شده و آثاری بر این شقاق مترتب می‌شود که عمده سودِ آن را جریان غیر انقلابی می‌برد.