۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلابیگری» ثبت شده است

انقلاب ادامــه دارد...

انقلاب یک فعل است به معنای دگرگونی، فاعل این فعل قبل از سال57 نهضت امام خمینی ره بود و بعد از آن جمهوری اسلامی فاعل آن می‌باشد.

مبادا بپنداریم که با تغییر شکل فاعل خللی در اصل و شتاب فعل رخ داده بلکه بعد از نظام‌مندتر شدن فاعل هنگام ارتقاء کمی و کیفی فعل است.

مــا کـدام هستیم؟

مواضع و عملکرد یک انقلابی همواره معطوف بر این است که شیب تحولات را به سمت ایجاد بسط ید برای ولی جهت اخذ و اقامۀ حقیقت و عدالت متمایل کند،

اما مواضع و عملکرد یک غیر انقلابی غالباً معطوف بر این است که تن به تحولات تحمیلی دشمن داده و ولی را ناگزیر و در شرایط اخذ طرف مصلحت قرار دهـد!

عدالتخواهی یـا اسـتـخـدام

گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشد بیشتر شبیه لقمه‌ای است که قرار است خفه‌ات کند!

به قول شاعر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست...
گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد!

کـار خـوبـه خـدا درسـت کـنـه

أیـــنَ نـواب

برخی می‌پندارند که شخصیت‌هایی مانند شهید نواب صفوی صرفاً به درد قبل از انقلاب و براندازی رژیم طاغوت می‌خورند و بـرای بعد از انقلاب و مدیریت امور کشور مناسب نیستند.

لذا نه تنها شخصیت و سیرۀ چنین افرادی را تبلیغ و ترویج  نمی‌کنند بلکه تا می‌توانند آن را سانسور و حتی در مواردی تحریف و تخریب نیز می‌نمایند!

انقلابی‌های کوچه خلوت و محک مدعیان

به جز برخی امنیتی‌ها و... که اقتضاءِ شغلشان است، مواضعِ انقلابی سایرین را در محافل و جلسات خصوصی خیلی جدی نگیرید و باور نکنید....!

کسی انقلابی است که مواضعش علنی، واضح و صریح باشد.

البته جهت تشخیص انقلابی‌های واقعی از انقلابی‌نماها، حتماً مواضع علنی، واضح و صریح آنها را با اقدامات، عملکرد و رویکردشان چک بفرمایید، حتماً...