هشدار؛ الغریق یتشبث بکل حشیش!

غرب و غربگرایان به این خطر التفات پیدا کرده‌اند که ناکارآمدیشان برای مردم رو شده و اگر نتوانند در قدرت بمانند به قهقرا خواهند رفت.

لذا برای انتخابات 1400 راهبرد "دیگی که برای ما نجوشد سر سگ در آن بجوشد" را دستور کار خود گذاشته‌ و انتحار خواهند کرد.