شجره طیبه‌ی انقلاب اسلامی و لزوم هرس نگرش‌های غلط در آستانه قرن جدید. بسیاری از مشکلات امروز ریشه در نگرش برخی از به اصطلاح انقلابیون 57 دارد... آن نگرش غلط و برخی از آن افراد هنوز هم فعال و حتی برخی از آنان پست‌های مهمی در